10 - 20 người 20 - 30 người 30 - 40 người 40 -50 người 50 - 60 người Trên 60 người