1 NGÀY “DU LỊCH” TẠI 𝐉𝐉𝐈𝐌 𝐉𝐈𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐆 -TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC XẢ STRESS NHẤT

1 NGÀY "DU LỊCH" TẠI 𝐉𝐉𝐈𝐌 𝐉𝐈𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐆 -TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC XẢ STRESS NHẤT

🍈 𝟏𝟗𝟎𝐊/ vé - OFF 𝟒𝟑% 💥 Giá sốc tới nóc
📌 Thời gian: đến ~ 31.12.2020
⏰ Áp dụng: Sau 17h00 cho khách VN trên 1.2m

𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 "𝑣𝑒́ 𝐽𝑗𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑔"
𝐶𝑜́ 𝐽𝑗𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑔: 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑒́!