Massage chân Golden Lotus – 90 phút
  • 45 phút Massage chân + 45 phút Massage tay, lưng, vai, đầu + Massage đá nóng trên lưng