Trẻ em (dưới 1m2)
  • Em bé phải có sự giám sát của ba mẹ hoặc người giám hộ